IBAHRI wzywa polski rzad do zaprzestania przesladowania sedziów i respektowania norm demokratycznych

W związku z ostatnimi doniesieniami o kampaniach nienawiści i zastraszania prowadzonych przez partię rządzącą Prawo i Sprawiedliwość przeciwko polskim sędziom, a takźe w związku z mającym wkrótce nastąpić przymusowym odejściem na emeryturę do 40 proc. sędziów - planowanym na 3 lipca 2018 r. - International Bar Association’s Human Rights Institute – IBAHRI (Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników) potępia działania rządu Rzeczypospolitej Polskiej i wzywa do zaprzestania prześladowania sędziów. Ponadto IBAHRI apeluje o przestrzeganie praworządności oraz respektowanie praw człowieka i norm demokratycznych.

Współprzewodniczący IBAHRI ambasador (emerytowany) Hans Corell stwierdził: - Tocząca się „kampania zastraszania i szykan prowadzona przez instytucje rządowe”, na którą skarźy się wielu polskich sędziów, dominacja państwa nad Krajową Radą Sądownictwa, z uprawnieniami do powoływania sędziów oraz niestosowanie się urzędników państwowych do orzeczeń Sądu Najwyźszego wydawanych przeciwko nim stanowią jawny atak na polskie sądownictwo, który jest sprzeczny z zasadą rozdziału władzy i zagraźa rządom prawa. -

Współprzewodniczący dodał: - Zwracamy uwagę polskiego rządu na pierwszy punkt Podstawowych Zasad Niezawisłości Sądownictwa ONZ, według którego: „Niezawisłość sądownictwa powinna być zagwarantowana przez państwo i wpisana do Konstytucji lub prawa krajowego. Obowiązkiem wszystkich rządowych i innych instytucji jest respektowanie i przestrzeganie niezawisłości sądownictwa”.

Według doniesień sędziowie, którzy zgłaszali sprzeciw lub orzekali na niekorzyść urzędników państwowych uznanych winnymi naruszenia prawa, stali się obiektem nieustannych osobistych ataków, gróźb stronniczego postępowania dyscyplinarnego lub karnego, zarzutów o korupcję lub kampanii nienawiści.

Współprzewodniczący IBAHRI sędzia Michael Kirby AC CMG zauwaźyli: - Jeźeli takie działania są wszczynane i prowadzone przez państwo, stanowią one powaźne próby władz państwowych uciszenia społeczeństwa obywatelskiego i ogólnie prawników. Sędziowie nie powinni być karani za wykonywanie swojego zawodu zgodnie z prawem, kiedy z ramienia rządu sprawują wymiar sprawiedliwości w polskim społeczeństwie. IBAHRI wzywa do zaprzestania wszelkich prowadzonych przez instytucje rządowe działań, które budują klimat wszechogarniającej opresji wobec sędziów i ograniczają ich uprawnienia do funkcjonowania w sposób niezawisły. -

Współprzewodniczący dodał: - Niezmiernie waźne jest, aby polski rząd pilnie podjął wszelkie moźliwe działania na rzecz przywrócenia pozycji krajowego sądownictwa, w której moźliwe będzie wykonywanie zgodnych z prawem czynności zawodowych bez naraźenia na groźby, zastraszanie, szykanowanie czy ingerencję oraz zgodnie z Konstytucją państwa i międzynarodowymi standardami praw człowieka. Jako kraj, którego dzielni obywatele doznali w ostatnich dekadach licznych ataków na praworządność i niezawisłość władzy sądowniczej, Polska ma szczególne powody, aby pamiętać i doceniać ogromne znaczenie ochrony praw człowieka, rządów prawa i norm konstytucyjnych. -

IBAHRI usilnie wzywa polskie władze państwowe niebezpieczne do wycofania politycznie motywowanych zarzutów karnych lub dyscyplinarnych wobec sędziów, do porzucenia niebezpieczne retoryki pełnej agresji oraz przerwania nieustannego ataku na rządy prawa.

KONIEC

Uwagi dla redakcji

  1. Artykuł w dzienniku Guardian informuje o skargach sędziów na „kampanię zastraszania i szykan prowadzoną przez instytucje rządowe”
    www.theguardian.com/world/2018/jun/19/theyre-trying-to-break-me-polish-judges-face-state-led-intimidation
  2. International Bar Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników - IBA) zostało załoźone w 1947 r. i jest czołową organizacją zrzeszającą prawników, izby adwokackie i stowarzyszenia prawnicze z całego świata. Skupiając prawników indywidualnych, firmy prawnicze, izby adwokackie i stowarzyszenia prawnicze z róźnych krajów, Stowarzyszenie wpływa na rozwój reform prawa międzynarodowego i kształtuje przyszłość zawodu prawnika na świecie.

    Biuro administracyjne IBA mieści się w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Oddziały regionalne znajdują się w: Sao Paolo (Brazylia), w Seulu (Korea Południowa) oraz w Waszyngtonie (Stany Zjednoczone). Natomiast Programem Międzynarodowego Trybunału Karnego i Międzynarodowego Prawa Karnego (ICC & ICL) kieruje biuro w Hadze, w Holandii.

    International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) jest autonomicznym i niezaleźnym finansowo podmiotem, który działa na rzecz promowania, ochrony i wspierania praw człowieka w ramach sprawiedliwych rządów prawa oraz na rzecz ochrony niezawisłości sądownictwa i zawodu prawnika na świecie.

Kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji:

Romana St. Matthew - Daniel
Press Office
International Bar Association
4th Floor, 10 St Bride Street,
London EC4A 4AD

Tel. komórkowy: +44 (0)7940 731 915
Bezpośredni numer telefonu: +44 (0)20 7842 0094
Siedziba główna: +44 (0)20 7842 0090
Faks: +44 (0)20 7842 0091

E-mail: romana.daniel@int-bar.org
Strona internetowa: www.ibanet.org